Up

Outstanding people

Yevgeniy Fyodorovich Dragunov
Yevgeniy Fyodorovich Dragunov
February 20, 1920 – August 4, 1991
Ivan Fyodorovich Beloborodov
Ivan Fyodorovich Beloborodov
December 23, 1909 – August 22, 1985
Andrey Fyodorovich Deryabin
Andrey Fyodorovich Deryabin
October 2, 1770 – June 26, 1820
Mikhail Timofeyevich Kalashnikov
Mikhail Timofeyevich Kalashnikov
November 10, 1919 – December 23, 2013
Sergey Ivanovich Mosin
Sergey Ivanovich Mosin
April 14, 1849 – February 8, 1902
Vasiliy Semyonovich Tarasov
Vasiliy Semyonovich Tarasov
December 26, 1923 – December 5, 2001